ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że zwycięzcą konkursu KibicuJESZ Veggie! jest Pan Marek!

A oto zwycięska praca konkursowa

Jesteś osobą pomysłową, aktywną, kibicem z duszą artysty? Interesują Cię nowe smaki, lubisz eksperymentować w kuchni lub jesteś fanem zdrowego odżywiania? Lubisz produkty Wege?

Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie!

Ruszamy z konkursem dedykowanym naszej nowej linii Veggie, w której znajdziesz Plasterki w stylu Szynki, Plasterki w stylu Salami, Plasterki w stylu Paprykowym i Przekąskę roślinną.

Wykaż się kreatywnością i zaprezentuj w dowolnej formie pracę na temat „POKAŻ MOC ROŚLIN!”. Mogą to być zdjęcia, rysunki, filmy, teksty, a także wszelkie przejawy Waszej kreatywności. Swoje dzieła wrzucajcie na aplikacyjną tablicę, ale nie zapominajcie o wpisaniu w treści posta słów „KibicuJESZ Veggie!„. Tylko takie wpisy będą oceniane.W aktywności mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, więc pomóżcie swoim dzieciom, udostępniajcie ich prace!

Do wygrania piłka  z autografami i szalik Pogoni Szczecin oraz kosz produktów linii Veggie wraz z gadżetami Drobimex.

Jak przystąpić do konkursu:

Pobierz aplikację Pogon Szczecin #pogonszczecin dostępną na stronie www.aplikacja.pogonszczecin.pl
W menu wybierz zakładkę – Tablica.
Następnie kliknij okrągły przycisk ze znakiem plus (otworzy się możliwość dodania wpisu)
W tekście wpisujemy „KibicuJESZ Veggie!” i dodajemy zdjęcie, film lub link do swojej pracy konkursowej.
Konkurs trwa od 01.03.2021 do 14.03.2021 do godz. 23.59.
Ogłoszenie wyników 17.03.2021 na www.drobimex.pl oraz w aplikacji pogonszczecin

REGULAMIN KONKURSU

„KibicuJESZ Veggie!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „KibicuJESZ Veggie”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Kniewskiej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 0000359528, o kapitale zakładowym 56.724.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8510306972, numer REGON 000051747, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem konkursu jest promocja Organizatora i jego produktów, a przez to zwiększenie popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 01.03.2021 do 14.03.2021 r. do godz. 23:59.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wysłanie zgłoszeń za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Pogoń Szczecin, dostępnej na stronie internetowej: https://aplikacja.pogonszczecin.pl/

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
Aby wziąć udział w Konkursie pełnoletnia osoba fizyczna musi posiadać konto na aplikacji Pogoń Szczecin.
Przystępując do konkursu uznaje się, że uczestnik poświadcza następujące zdanie
„Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „KibicuJESZ Veggie!”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie pracy pt. „Pokaż moc roślin”. Następnie wysłanie pracy konkursowej za pośrednictwem aplikacji Pogoń Szczecin. W menu należy wybrać zakładkę – Tablica. Następnie kliknąć okrągły przycisk ze znakiem plus. Otworzy nam się możliwość dodania wpisu. W tekście wpisujemy „KibicuJESZ Veggie” i dodajemy zdjęcie, film lub link do swojej pracy konkursowej.
Wynik konkursu zostanie podany w dniu 17.03.2021 r. na stronie drobimex.pl. Dodatkowo zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem aplikacji Pogoń Szczecin.
Nagrodą dla zwycięzcy jest piłka z autografami i szalik Pogoni Szczecin, dodatkowo kosz produktów linii Veggie wraz z gadżetami z logo Drobimex. Nagrody będą wydane po spełnieniu przez uczestnika warunków opisanych w kolejnych punktach niniejszego Regulaminu.
Organizator przyznaje zwycięzcy nagrody w konkursie poprzez wybór pracy wysłanej przez uczestnika za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Pogoń Szczecin. Praca konkursowa zostanie wybrana przez jury, które przy wyborze najlepszej pracy będzie kierowało się własnymi kategoriami.
Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu zrzeka się wszelkich praw do wysłanej pracy konkursowej na rzecz Drobimex sp. z o.o. w Szczecinie.
W celu odebrania nagrody należy skontaktować się z przedstawicielem Organizatora w terminie do 31.03.2021 pod numer telefonu 664 989 900 lub 91 464 72 54. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody, o której mowa w punkcie 6. okazując dokument tożsamości oraz hasło od Organizatora. W przypadku nieodebrania nagrody lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
z dopiskiem „KibicuJESZ Veggie!- reklamacja” nie później niż w terminie do dnia 16.03.2021 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres e-mail: marketing@drobimex.pl.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.
Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów technicznych związanych z działaniem aplikacji Pogoń Szczecin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości nagrody.
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników konkursu są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia.

KibicuJESZ VEGGIE! Konkurs