Polityka prywatności

Polityka prywatności Drobimex

Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6 informuje, iż na terenie jego zakładów funkcjonuje system monitoringu i rejestrowane są zapisy z kamer CCTV. Osoby odwiedzające budynki i tereny należący do Drobimex Sp. z o.o. są o tym fakcie informowane poprzez tabliczki informujące o monitoringu, które zostały umieszczone w dobrze widocznych miejscach. Przyjmuje się, iż osoby, które świadomie zdecydują się wejść na teren objęty monitoringiem, domyślnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci wizerunku (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Polityka prywatności serwisów internetowych Drobimex

Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6 jest właścicielem serwisów internetowych www.drobimex.pl oraz www.drobisie.pl. Drobimex przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swoich obu serwisów, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz w Art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Drobimex Sp. z o.o. z siedzibą w (70-846) Szczecinie przy ul. Kniewskiej 6, e-mail: kontakt@drobimex.pl, tel. + 91 46 47 200.

Gromadzenie danych

Drobimex przechowuje zapytania HTTP kierowane do swoich serwerów tzn. zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dodatkowo, w obrębie serwisów internetowych należących do Drobimex Sp. o.o. są dostępne formularze kontaktowe pobierające dane osobowe niezbędne do obsługi Państwa pytań, uwag i zgłoszeń reklamacyjnych. W formularzach tych prosimy tylko o dane, które służą nam do świadczenia żądanej usługi.

Wykorzystywanie danych

Dane stosujemy przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów. Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości i funkcji naszych serwisów. Wykorzystujemy je również, aby zapamiętywać sposób korzystania przez Państwa z naszych serwisów i ułatwić Państwu ich przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści do Państwa potrzeb.

Pliki cookie (ciasteczka)

W serwisach korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.drobimex.pl/polityka-cookies i www.drobisie.pl/polityka-cookies.

Zabezpieczenie danych

Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.

Prawa internauty

Mają Państwo  prawo do wycofania się z zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Kontakt

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych prosimy kierować na adres: kontakt@drobimex.pl .

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, w tym Polityki dot. Serwisów Internetowych należących do Drobimex poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronach www.drobimex.pl/polityka-prywatnosci oraz www.drobisie.pl/polityka-prywatnosci .

Klauzula Informacyjna pełna dotycząca monitoringu wizyjnego.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Drobimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Kniewska 6, 70-846 Szczecin. 
  2. Zarząd powołał Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa danych osobowych.
  3. Dane kontaktowe Pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa danych osobowych to: kontakt@drobimex.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu, ochrony mienia oraz kontroli produkcji, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić Drobimex Sp. z o. o. na szkodę, ograniczenia dostępu na teren objęty monitoringiem osobom niepożądanym lub nieuprawnionym, zapewnienia możliwości ponownego odtwarzania zapisu obrazu, w przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub podmiot prowadzący monitoring wizyjny powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: obszar w halach produkcyjnych, ciągach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach oraz obszar wokół budynku zakładu pracy.
 4. Pana/ Pani dane osobowe mogą być udostępnione przedsiębiorstwom, z którymi może zostać zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kategorie danych, które mogą zostać udostępnione i być przetwarzane to: wizerunek, zachowania. 
 5. Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich ani do osób trzecich. 
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak Pana / Pani dane lub dane osobowe osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osób, których jest Pan/Pani opiekunem prawnym, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.