Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020/2021 (dalej: Informacja) jest publikowana w celu realizacji przez Drobimex Sp. z o. o. obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy CIT.
Treść prezentowanej Informacji jest wyrazem odpowiedzialnego podejścia Drobimex Sp. z o.o. do realizacji obowiązków podatkowych. W Drobimex Sp. z o.o. wierzymy, że budowanie zaufania jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Poprzez publikację niniejszej Informacji chcemy zaprezentować opinii publicznej nasz wkład w budowanie rozwoju gospodarczego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że transparentne podejście, jakie przyjęliśmy przy opracowywaniu Informacji, pozwoli nam wzmocnić zaufanie, jakim darzy nas otoczenie społeczno-gospodarcze.
Informacja zawiera:
• podstawowe informacje dotyczące Spółki,
• opis strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę,
• opis procesów i procedur podatkowych stosowanych przez Spółkę oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
• informację w zakresie realizacji obowiązków podatkowych przez Spółkę oraz schematów podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
• informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
• informację o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,
• informację o dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych przez Spółkę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
2
1. Informacje o Spółce
Spółka Drobimex Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359528 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Kniewska 6, 70-846 Szczecin. Spółka posiada numer NIP 851-03-06-972 i numer REGON: 5174700000.
Drobimex Sp. z o.o. działa w sektorze przemysłu rolno-spożywczego. Spółka prowadzi działalność handlową na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, w tym poza Unią Europejską.
2. Strategia podatkowa Spółki
Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnienie należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Drobimex Sp. z o.o. jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartościami etycznymi, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Zarząd. 
a. Zaangażowanie Zarządu w procesy podatkowe
Zarząd zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:
• czuwa nad prawidłową realizacją obowiązków podatkowych Spółki;
• aktywnie uczestniczy w budowaniu strategii podatkowej Spółki, angażując się w opracowywanie i aktualizację poszczególnych procesów i procedur podatkowych, stanowiących część strategii podatkowej Spółki;
• podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego;
• wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, w tym także w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
• kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych. 
b. Pożądany poziom ryzyka podatkowego
Spółka stosuje podejście niskiego ryzyka podatkowego. W szczególności Spółka:
• nie angażuje się w tworzenie sztucznych struktur podatkowych,
• nie tworzy struktur niemających realnego uzasadnienia ekonomicznego,
• nie funkcjonuje w ramach grupy podmiotów, w której występują spółki rejestrowane na terytorium kraju obcego nieprowadzące tam rzeczywistych operacji gospodarczych (tzw. conduit company, letterbox company),
• nie współpracuje z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Zobowiązania podatkowe Spółki wynikają bezpośrednio ze skali i charakteru działalności gospodarczej Spółki. Kwestia obciążeń podatkowych jest uwzględniania przy podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych, ale Spółka nie dokonuje żadnych transakcji i innych działań wyłącznie w celu uzyskania oszczędności podatkowych. Determinantą działań Spółki są przesłanki biznesowe i ekonomiczne, a nie podatkowe.
3. Procesy i procedury podatkowe stosowane przez Spółkę oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
a. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
Procesy i procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych w Spółce mają dwoisty charakter. W celu zagwarantowania poprawności realizacji części kluczowych procesów, niektóre z procedur mają charakter sformalizowany. Niemniej, w stosunku do pewnych obowiązków podatkowych, część procedur zostało wypracowanych w toku wieloletniej praktyki i nie przyjmują one sformalizowanej postaci.
Strategia podatkowa Spółki znajduje odzwierciedlenie w procedurach przyjętych przez Spółkę, dotyczących realizacji obowiązków podatkowych Spółki. Procedury funkcjonujące w Spółce podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w sektorze przemysłu rolno-spożywczego.
W Spółce procedury i schematy postepowania w dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zapewniające ich prawidłowe wykonywanie stosowane są, w szczególności, w zakresie:
• obowiązkowego raportowania schematów podatkowych,
• rozliczania podatku u źródła,
• obiegu dokumentów i fakturowania,
• fiskalizacji sprzedaży dla rolników ryczałtowych,
• oznaczania transakcji atrybutami JPK VAT,
• realizacji płatności za zobowiązania i procedura weryfikacji kontrahentów na białej liście,
4
• inwentaryzacji i zarządzenia w sprawie ubytków naturalnych.
Wskazane wyżej procedury podlegają bieżącej weryfikacji, mającej na celu zapewnienie zgodności postępowania podatkowego Spółki z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego.
b. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi w wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i płatności innych danin.
Spółka terminowo przekazuje informacje podatkowe:
• do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
• które wnioskują organy podatkowe.
W roku finansowym 2020/2021 Spółka nie zawarła uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.
Spółka nie zawarła z organami podatkowymi umowy o współdziałanie w rozumieniu Działu IIB Ordynacji podatkowej.
4. Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
a. Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski
Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:
• identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
• kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
• składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
• sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze i analizy zgodności,
• monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
• podatku od towarów i usług;
• podatku dochodowego od osób prawnych;
• podatku od nieruchomości;
• podatku rolnego;
• podatku leśnego;
• podatku od środków transportowych.
W Spółce w ostatnich latach nie zidentyfikowano transakcji objętej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków:
• podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
• zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu: zakupu usług niematerialnych, o których mowa w art 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek.
b. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
W roku 2020/2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
a. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020/2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 384 017 546,91 zł.
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi transakcje nabycia i sprzedaży towarów, oraz transakcje finansowe, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
b. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu:
• łączenia spółek;
• przekształcenia spółki w inną spółkę;
6
• wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki);
• wymiany udziałów; i innych, wyżej niewskazanych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.
6. Informacje o złożonych wnioskach
a. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej
b. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
c. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
d. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.
7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W roku podatkowym 2020/2021 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji
 

Link do strategii: https://drobimex.pl/media/380/docs/20211202_124330_847733.pdf